Quy Định

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

 

I. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Quý khách hàng muốn sử dụng các dịch vụ vệ sinh của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PJK ONE, sau khi liên lạc với bộ phận dịch vụ, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PJK ONE sẽ cử người qua khảo sát trước hoặc có thể đến tận địa điểm cần làm vệ sinh nếu khách hàng đồng ý với mức giá dịch vụ mà công ty chúng tôi đưa ra. Quý khách hàng có 2 hình thức thanh toán để lựa chọn:

 

– Thanh toán tiền mặt: Sau khi nhân viên công trình của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PJK ONE thực hiện xong công việc mà Quý khách hàng yêu cầu sẽ cần khách hàng ký vào biên bản nghiệm thu để xác nhận hoàn thành công việc và tiền hành thanh toán tiền mặt cho nhân viên công trình.

 

– Thanh toán chuyển khoản: Quý khách có thể chuyển khoản vào tài khoản của Công ty bằng cách chuyển khoản theo phương thức ủy nhiệm chi hoặc qua thẻ ATM. Khi nhận được thông tin chuyển tiền từ ngân hàng, chúng tôi sẽ báo lại cho quý khách sau đó sẽ tiến hành công việc mà quý khách yêu cầu.

 

II. CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

 

 

– Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

 

– Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

 

– Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

 

III. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 

pjkone.com cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên nào khác.

 

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

 

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà pjkone.com thu thập bao gồm:

 

Họ và tên:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:

 

Email:

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được pjkone.com sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 

– Hỗ trợ khách hàng.

 

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.

 

– Xử lý khiếu nại và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.

 

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

 

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 

Đối với thông tin cá nhân, pjkone.com chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về hoangdao@pjkone.com

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PJK ONE

 

Địa chỉ: C001 Phạm Thái Bường, P.Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Điện thoại:  08.541.22599 – Hotline: 08.541.25115

 

Website: www.pjkone.com

 

Email: pjkone2016@gmail.com

 

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 

pjkone.com không thu thập thông tin khách hàng qua website, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: pjkone2016@gmail.com hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm: (08) 541 203 41 – HOTLINE: 0983 030 597.

 

Bạn có thể liên hệ qua địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu pjkone.com chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

 

Tại pjkone.com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. pjkone.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. pjkone.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

 

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng.

 

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.

 

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

 

pjkone.com hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của pjkone.com, vui lòng liên hệ qua:

 

Hotline: 08.541.25115

 

Email: pjkone2016@gmail.com


POLICY AND REGULATION

 

I. PAYMENT POLICY

 

Customers want to use the sanitary services of PJK ONE SERVICE TRADING LIMITED COMPANY, after contacting the service department, PJK ONE will sets up a previous survey or goes immediately to required area if the customer agrees with the cost which our company offers. Customers could choose two forms of payment:

 

– Payment in cash: After PJK ONE TRADING SERVICE TRADING LIMITED COMPANY‘s employees completes the work which customers require, customers must sign into the acceptance record to confirms the completed work and pays for employees in cash.

 

– Payment by bank transfer: You can transfer into the bank account of our company by via ATM or having others pay. After we receive the information from bank transfers, we will report back to you and then we will carry out the work that you request.

 

II. CONPLAINT HANDING POLICY

 

– We receive any complaint related to using of company services.

 

– All of warranty cases, you can contact us for warranty procedures.

 

– Maximum time to settle complaints is three working days after receiving customer complaints. In case of force majeure, two sides will negotiate together.

 

III. INFORMATION PRIVACY POLICY

 

1. The purpose and scope of information gathering:

 

pjkone.com promise to not sell, share or exchange personal information of any customer, which collected on the website, to any party other.

 

– Personal information which has collected will only be used in our company. When you contact the registration service, the personal information just includes:

 

Full name:

 

Address:

 

Phone:

 

E-mail:

 

2. Used information range:

 

Personal information which has collected will only be used in our company and it’s used for one or all of the following purposes:

 

– Customer supporter.

 

– Providing information relating to services.

 

– Handling of complaints and provide services and information through our website according to your needs.

 

– We can send product information, new services, information about upcoming events, or employment information if you sign up to receive email notification.

 

– In addition, we will use the information which you provide to support the management of client accounts; validation and implementation of financial transactions related to your online payments activity.

 

3. Saving information:

 

For personal information, pjkone.com only removes when the customer requires. If customers request, please send mail to email: hoangdao@pjkone.com

 

4. Place to collect and manage personal information:

 

PJK ONE TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED COMPANY

 

Address: C001 My Phuoc Complex, Pham Thai Buong Street, Tan Phong Ward, District 7, HCM City.

 

Tax code: 0305305831

 

Phone: 08.541.22599 – Hotline: 08.541.25115

 

Website: www.pjkone.com

 

Email: pjkone2016@gmail.com

 

5. Means and tools for users to access and edit their personal information:

 

pjkone.com doesn’t collect customer’s information via the website. Customer’s personal information is collected via email which sent to our mail box: pjkone2016@gmail.com or contacts to order products by phone: 08.541.203.41 – HOTLINE: 0983 030 597.

 

– You can send a mail to that email address and phone number to request pjkone.com modifies your personal information.

 

6. Commitment to personal information security:

 

At pjkone.com, the protection of your personal information is very important, you are assured that the information which you provide to us will be confidential. pjkone.com commitment to not share, sell or rent your personal information to any other person. pjkone.com commits to only use your information in the following cases:

 

– Improving the quality of service for customers.

 

– Resolving disputes and complaints.

 

– When law enforcement agencies requires.

 

pjkone.com understands that your benefit in the protection of personal information is also our responsibility should in any case have questions, comments regarding the privacy policy of pjkone.com, please contact us by:

 

– Hotline: 08.541.25115

 

– Email: pjkone2016@gmail.com